Menu
Your Cart

Sir Bio Спрей за почистване на баня 750мл

Sir БИО спрей за почистване на баня 750мл
Sir БИО спрей за почистване на баня 750мл
Sir БИО спрей за почистване на баня 750мл
Sir БИО спрей за почистване на баня 750мл
Sir Bio Спрей за почистване на баня 750мл
5,00лв.
Без ДДС: 4,17лв.
  • В наличност: В наличност
  • Продукт: SIR BIO СПРЕЙ ЗА БАНЯ 750МЛ
  • Продуктов №: 342

Този препарат действа ефективно за силно замърсени повърхности в банята. Нанесете слой от препарата върху замърсените повърхности. Изчакайте 10 минути, след което избършете с влажна кърпа. При по-силно замърсени повърхности, повторете.
Предупреждения и препоръки за безопасност: СИГНАЛНА ДУМА – ОПАСНО!
Н317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Винаги следвайте инструкциите на етикета на всеки продукт.
Произведено в Турция