Menu
Your Cart

Sir Bio Гел за съдомиялна 1.2л

SIR BIO ГЕЛ ЗА СЪДОМИЯЛНА 1.2Л
Sir Bio Гел за съдомиялна 1.2л
15,00лв.
Без ДДС: 12,50лв.
  • В наличност: В наличност
  • Продукт: SIR BIO ГЕЛ ЗА СЪДОМИЯЛНА 1.2Л
  • Продуктов №: 341

SIR BIO гел се грижи за пълната чистота на Вашите съдове, отстранява упорити петна от храна, като придава брилянтен блясък. Силният гел действа бързо и прави вашите съдове да са идеално чисти. Съдържа екстракт от етерични натурални масла.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Отворете бутилката и сипете гел в диспенсъра. Затворете диспенсъра и изберете програма. Препоръчителна доза 25 мл(макс 30мл) в зависимост от степента на замърсяване.
ВНИМАНИЕ!
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Винаги следвайте инструкциите на етикета на всеки продукт.
Произведено в Турция