Menu
Your Cart

Sir Bio Спрей за почистване на кухня 750мл

Sir БИО спрей за почистване на кухня 750мл
Sir Bio Спрей за почистване на кухня 750мл
5,00лв.
Без ДДС: 4,17лв.
  • В наличност: В наличност
  • Продукт: SIR BIO СПРЕЙ ЗА КУХНЯ 750МЛ
  • Продуктов №: 344

Този препарат действа ефективно за силно замърсени повърхности в кухнята. С иновативната си формула действа върху повърхности замърсени от мазнини и петна. Нанесете слой от препарата върху замърсените повърхности. Изчакайте 10 минути, след което с влажна кърпа избършете. При по-силно замърсени повърхности, повторете.
Предупреждения и препоръки за безопасност: СИГНАЛНА ДУМА – ОПАСНО!

Н317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Винаги следвайте инструкциите на етикета на всеки продукт. Произведено в Турция